Přeladili jsme na nový e-shop s novou a lepší nabídkou produktů. Pro přesměrování klikněte zde

Obchodní podmínky

Hledej produkt ve zboží

* PROČ NAKUPOVAT U NÁS *

ZKUŠENOSTI OD ROKU 1990

JSME TU JIŽ OD ROKU 2008 

VÍCE JAK 5000 SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ 

EXPRESNÍ SERVIS, VŠE SKLADEM 

 

100% Kvalifikace

 

Img

 

Img

 

Img

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Compík s. r .o.

Sídlo:                     Na Jihu 524, 506 01, Jičín 
Identifikační číslo:    28820436 
DIČ:                      CZ28820436

 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29397 
(dále jen „Prodávající“)

 

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 
www.pc-sestavy.com

 

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Kontaktní adresa:       Compík, s. r. o.

Na Jihu 524 
506 01  Jičín

Kontaktní e-mail:        info[zavináč]compik.cz

Kontaktní telefon:       (+420) 777 159 719

(+420) 774 894 566

 

1.    Úvodní ustanovení

 

1.1.       Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „Compík“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.pc-sestavy.com (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

 

1.2.       Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.

 

1.3.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, nebo smlouvy o poskytování služeb. (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva, obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.4.       Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

1.5.       Veškeré smluvní vztahy se řídí těmito obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

1.6.       V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

 

2.    Vymezení pojmů

 

2.1.       Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

 

2.2.       Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

2.3.       Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní. Kupující je také Uživatelem.

 

2.4.       Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou počítače, notebooky či obdobné zboží blíže specifikované na webovém rozhraní.

 

3.    Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

3.1.       Kupující se může na webovém rozhraní registrovat. Prostřednictvím uživatelského účtu lze objednávat zboží, spravovat objednávky, psát komentáře a provádět další úkony, pokud webové rozhraní takové úkony umožňuje. Uživatelské jméno a heslo volí Kupující sám a je povinen zajistit, že se o nich nedozví třetí osoby. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

 

3.2.       Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit déle jak 1 rok neaktivní uživatelské účty a dále účty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování dobrých mravů, zákona nebo jejichž majitelé se dopouští porušování těchto obchodních podmínek.

 

3.3.       Webové rozhraní obsahuje seznam zboží informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

 

3.4.       Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

 

3.5.       Kupující provádí objednávání zboží prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře). Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (osobní jméno a příjmení / obchodní firmu, adresu pro doručování, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, IČ, DIČ).

 

3.6.       Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky, zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace má Kupující poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou objednávku Kupující podá prostřednictvím tlačítka „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. O obdržení objednávky Prodávajícím bude Kupující informován.

 

3.7.       Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva, je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

 

3.8.       Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může Kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

 

3.9.       Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 

3.10.    Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí.

 

3.11.    V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží nebo poskytnout za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

 

3.12.    Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

 

3.13.    Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. e-mailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží nebo , ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

 

4.    Platební a dodací podmínky

 

4.1.       V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 10.000 Kč) může Prodávající požadovat zálohu na kupní cenu. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží nebo před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

 

4.2.       Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží nebo Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:

  • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku,
  • v hotovosti při osobním odběru,
  • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet Prodávajícího, který je uveden na webovém rozhraní v sekci Kontakty
  • platba pomocí spotřebitelského úvěru společnosti Home Credit

 

Při platbě zboží prostřednictvím společnosti poskytující splátkový prodej je smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou; pokud společnost poskytující splátkový prodej tento Kupujícímu neumožní, smlouva automaticky zanikne.

 

  • platba pomocí online platební brány COMGATE – ePlatba+

 

Případné další podmínky platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu (zejména variabilní symbol) budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.

 

4.3.       Platba zboží je možná v českých korunách (Kč), nebo eurech (EUR).

 

4.4.       V případě platby v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je kupní cena splatná do 5 dnů od přijetí objednávky. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

4.5.       Zboží, které je skladem, Prodávající v případě zaslání zboží na dobírku expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží převodem na účet Prodávajícího expeduje Prodávající zboží skladem zpravidla do 2 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet.

 

4.6.       Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován.

 

4.7.       Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky. V případě, že Kupující v objednávce způsob dopravy nezvolí, určuje ho Prodávající.

 

4.8.       Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

 

4.9.       V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

 

4.10.    Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

 

4.11.    Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

 

4.12.    V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

4.13.    Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

5.    Odstoupení od kupní smlouvy

 

5.1.       Kupující má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující v této lhůtě zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího nebo na adresu sídla Prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím. Ke stažení je zde: Formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

5.2.       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není možné mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

5.3.       Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

 

5.4.       Kupující k vrácenému zboží přiloží kopii dodacího listu a faktury – daňového dokladu, byl-li vystaven, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

 

5.5.       Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

 

5.6.       Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky, a to včetně nákladů na dodání. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval, (iii) přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 

5.7.       Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

5.8.       Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

 

5.9.       Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.10.    Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky.

 

5.11.    V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 

5.12.    Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a Kupující tento dárek zašle společně s vraceným zbožím Prodávajícímu.

 

5.13.    Odstoupí-li kupující od smlouvy v době, kdy již byla na základě řádné a potvrzené objednávky poskytnuta služba (např. sestavení počítače) a zboží (např. sestavený počítač) odmítne převzít, je povinen prodejci uhradit náklady spojené s poskytnutím služby (v případě PC sestavy se jedná o službu sestavení/demontáž PC, testování a instalace softwaru pro testování, příp. instalace operačního systému, tj. náklady v minimální výši 1.000,- Kč vč. DPH, pokud prodávajícímu nevzniknou náklady vyšší).

 

6.    Odpovědnost za vady

 

6.1.       Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

 

6.2.       Při uplatňování práv z vadného plnění se postupuje v souladu s Reklamačním řádem Prodávajícího.

 

7.    Ochrana osobních údajů

 

viz. článek Ochrana osobních údajů

 

8.    Závěrečná ustanovení

 

8.1.       Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

 

8.2.       V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

8.3.       V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

 

8.4.       Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

 

8.5.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

 

8.6.       Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím Kontaktního e-mailu, nebo se může Kupující obracet na v předchozím odstavci vypočítané subjekty. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

 

8.7.       Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny materiály na nich (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

8.8.       Webové rozhraní může využívat službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítači Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní umožňujícími analýzu způsobu užívání webového rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 

8.9.       Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

8.10.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním e-mailem).

 

8.11.    V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

 
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

 

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky servisních služeb

 

Poskytovatel:

Obchodní firma:       Compík s. r .o.

Sídlo:                     Na Jihu 524, 506 01, Jičín

Identifikační číslo:    28820436

DIČ:                      CZ28820436

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29397

(dále jen „Poskytovatel“)

 

Kontaktní údaje Poskytovatele:

Kontaktní adresa:       Compík, s. r. o.

Na Jihu 524

506 00 Jičín

Kontaktní e-mail:        info[zavináč]compik.cz

Kontaktní telefon:       (+420) 777 159 719

(+420) 774 894 566

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1.       Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro objednávání servisních služeb prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.pc-sestavy.com (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaného Poskytovatelem, a pro poskytování těchto servisních služeb.

 

1.2.       Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Zákazníka a Uživatele. Zákazník zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky, a že se s nimi seznámil. Smlouva o poskytování servisních služeb, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou Zákazníkovi zaslány e-mailem bezprostředně po uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb.

 

1.3.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování servisních služeb (dále též jen „smlouva“). Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Zákazník a Poskytovatel výslovně dohodnou na jiném jazyce.

 

1.4.       Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

1.5.       Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

1.6.       V případech, kdy Zákazník jedná při objednávání servisních služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na něj ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 6 – Odstoupení od smlouvy.

 
2. Vymezení pojmů

 

2.1.       Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu objednat si prostřednictvím webového rozhraní servisní službu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Zákazník, který není spotřebitelem a Zákazník, který spotřebitelem je.

 

2.2.       Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

2.3.       Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní. Zákazník je také Uživatelem.

 

2.4.       Servisní službou je oprava počítačů, notebooků a další výpočetní a komunikační techniky specifikované na webovém rozhraní. Opravou je činnost, kterou se odstraňují vady zařízení, následky poškození nebo účinky opotřebení. Za opravu se pro účely těchto obchodních podmínek považuje i údržba nebo úprava zařízení podle přání Zákazníka.

 

2.5.       Zařízením se rozumí počítač, notebook a další výpočetní a komunikační technika, kterou si Zákazník přeje opravit, upravit nebo provést jinou servisní službu.

 

3. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb

 

3.1.       Webové rozhraní obsahuje seznam poskytovaných servisních služeb a informace o nich. Prezentace servisních služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

 

3.2.       Zákazník provádí objednávání servisních služeb vyplněním formuláře na webovém rozhraní. Objednávka musí vždy obsahovat co nejpřesnější popis zařízení a požadované opravy a kontaktní údaje Zákazníka (jméno a příjmení či název, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

 

3.3.       Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky, zejména druh služby, dodací adresa a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace má Kupující poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou objednávku Kupující podá prostřednictvím tlačítka „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. O obdržení objednávky Prodávajícím bude Kupující informován.

 

3.4.       Poskytovatelem sdělená doba trvání opravy je pouze orientační. Skutečná doba trvání závisí především na dostupnosti náhradních dílů. O změnách bude Zákazník vždy včas informován.

 

3.5.       Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká (tj. smlouva je uzavřena) potvrzením objednávky ze strany Zákazníka, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé ceny servisní služby nebo poskytnutím servisní služby Zákazníkovi, dle toho, co nastane dříve.

 

3.6.       Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování servisních služeb. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování servisních služeb (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

 

3.7.       Smlouvou o poskytování servisních služeb se Poskytovatel zavazuje poskytnout Zákazníkovi s potřebnou péčí servisní službu uvedenou v objednávce a Zákazník se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu servisní služby uvedenou v objednávce.

 

3.8.       Zákazník může zrušit objednávky dosud Poskytovatelem nepřijaté telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. e-mailové adrese Poskytovatele. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Poskytovatelem.

 

3.9.       Zákazník, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že mu nelze objednanou servisní službu poskytnout před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, tj. 14 dnů od uzavření smlouvy.

 

3.10.    Pokud má Zákazník zájem o poskytnutí služby dříve než 14 dnů po uzavření smlouvy, je nutné s tímto výslovně souhlasit. Udělení souhlasu je možné i zaškrtnutím příslušné možnosti v průběhu objednávání. Pokud Zákazník vysloví souhlas s poskytnutím servisní služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá právo na odstoupení od smlouvy podle čl. 6 těchto obchodních podmínek.

 

4. Cena služeb a platební podmínky

 

4.1.       Ceník služeb uvedený na webovém rozhraní je pouze orientační. Závazná cena je Zákazníkovi vždy sdělena na základě jeho objednávky.

 

4.2.       Cena servisních služeb sdělená Zákazníkovi je včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Není-li uvedeno jinak, zahrnuje cena servisních služeb i náhradní díly nutné pro provedení servisní služby.

 

4.3.       Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel při stanovení ceny servisní služby vychází z popisu zařízení a závady poskytnutého Zákazníkem. Pokud popis není úplný nebo neodpovídá skutečnosti, nebo je-li v průběhu opravy zjištěna další závada, vyhrazuje si Poskytovatel právo změnit stanovenou cenu.

 

4.4.       O případné změně ceny bude Zákazník neprodleně informován. Pokud se změněnou cenou nesouhlasí, má právo od smlouvy o poskytování servisních služeb odstoupit. Odstoupení od smlouvy se řídí článkem 6 těchto obchodních podmínek.

 

4.5.       Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu zálohy ve výši až 100 % ceny servisní služby ještě před jejím poskytnutím.

 

4.6.       Zákazník má možnost zaplatit cenu za servisní službu Poskytovateli mimo další způsoby uvedené na webovém rozhraní:

  • v hotovosti na dobírku při převzetí opraveného zařízení;
  • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet Poskytovatele, který je uveden na webovém rozhraní v sekci Kontakty
  • platba pomocí spotřebitelského úvěru společnosti Home Credit
  • platba pomocí online platební brány COMGATE – ePlatba+

 

4.7.       Při bezhotovostní platbě je cena splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb. Povinnost Zákazníka uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

 

4.8.       Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že náklady na zaslání zařízení Poskytovateli, náklady na pojištění zásilky a další podobné náklady nejsou součástí ceny za servisní službu. Tyto náklady hradí Zákazník podle platného tarifu zvoleného dopravce.

 

5. Poskytování servisních služeb

 

5.1.       Po uzavření smlouvy zašle Zákazník zařízení na kontaktní adresu Poskytovatele. Zásilku doporučujeme pojistit. Za škody způsobené přepravou Poskytovatel neodpovídá. Zařízení je možné předat k opravě též osobně na některou z prodejen Poskytovatele. Pokud je to možné proběhne oprava též online, dle způsobu, který je uveden na webovém rozhraní.

 

5.2.       Zařízení musí být odesláno odemčené a odheslované, případně spolu s uvedením přístupových hesel.

 

5.3.       Po převzetí zásilky Poskytovatel provede prohlídku zařízení za účelem přezkumu závady a stanovení ceny a časového rozsahu opravy. Pokud se tyto údaje odlišují od údajů uvedených v objednávce, bude o této skutečnosti Poskytovatel Zákazníka neprodleně informovat.

 

5.4.       Pokud se cena a časový rozsah opravy shodují s objednávkou, nebo pokud Zákazník udělil souhlas s jejich navýšením, provede Poskytovatel požadovanou servisní službu. Poskytovatel provádí pouze služby, které byly předmětem objednávky. Pokud v průběhu opravy Poskytovatel zjistí další závady, informuje o této skutečnosti Zákazníka.

 

5.5.       Po skončení opravy je Zákazníkovi odesláno zařízení způsobem, který si zvolil v objednávce, nebo na kterém se s Poskytovatelem dohodli.

 

5.6.       Opravené zařízení je Zákazník povinen převzít a uhradit cenu servisních služeb, případně doplatit rozdíl mezi zálohou a konečnou cenou servisních služeb.

 

5.7.       Pokud Zákazník odmítá cenu servisních služeb uhradit, vzniká Poskytovateli k zařízení zadržovací právo ve smyslu § 1395 a násl. občanského zákoníku. O zadržení bude Zákazník informován e-mailem. Poskytovatel má právo na náhradu nákladů spojených s péčí o zadržené zařízení.

 

6. Odstoupení od smlouvy o poskytování servisních služeb

 

6.1.       Zákazník má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy může Zákazník ve výše uvedené lhůtě zaslat na Kontaktní adresu Poskytovatele nebo na Kontaktní e-mail Poskytovatele. Pro odstoupení od smlouvy o poskytování servisních služeb lze využít vzorový formulář poskytovaný Poskytovatelem.

 

6.2.       Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

6.3.       Odstoupit od smlouvy může Zákazník dále v případě, že nesouhlasí se změnou ceny servisních služeb.

 

6.4.       Odstoupením od smlouvy o poskytování servisních služeb se smlouva od počátku ruší. V případě, že Poskytovatel již provedl část servisních služeb, mu náleží poměrná část sjednané ceny servisních služeb za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

 

6.5.       Poskytovatel vrátí Zákazníkovi veškeré přijaté peněžní prostředky. Poskytovatel peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o poskytování servisních služeb Zákazníkem, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Zákazníka přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Zákazník požadoval, (iii) přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny služeb (pokud Zákazník žádný do 10 dnů od odstoupení Poskytovateli nesdělí), s čímž Zákazník tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

 

6.6.       Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy o poskytování servisních služeb v případě, že Zákazník trvá na provedení opravy podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodných nástrojů či náhradních dílů.

 

6.7.       V případě, že Poskytovatel odstoupí od smlouvy, bude Poskytovatel Zákazníka o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Zákazník již zcela nebo zčásti uhradil cenu servisních služeb, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Zákazníkem nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud Zákazník žádný do 3 dnů od odstoupení Poskytovateli nesdělí), a to do 10 dnů od odstoupení od smlouvy o poskytování servisních služeb.

 

7. Odpovědnost Poskytovatele a práva z vadného plnění

 

7.1.       Poskytovatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození dat ze zařízení, ke které může dojít v průběhu opravy. Poskytovatel důrazně doporučuje provést před odesláním zařízení k opravě zálohování dat.

 

7.2.       Před odesláním zařízení Poskytovatel doporučuje smazat ze zařízení veškerá citlivá data a osobní údaje. V případě, že zařízení obsahuje citlivá data či osobní údaje, se Poskytovatel zavazuje k mlčenlivosti ohledně těchto údajů. Poskytovatel přijme přiměřená technická a další opatření k tomu, aby zabránil případnému úniku citlivých dat a osobních údajů.

 

7.3.       Odesláním zařízení k servisní opravě bere Zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že při vstupní diagnostice zařízení a opravě může dojít k některým nevratným změnám na zařízení (např. otevření lepených spojů). Za tyto změny nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost.

 

7.4.       Práva Zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

 

7.5.       Při uplatňování práv z vadného plnění se postupuje v souladu s Reklamačním řádem Poskytovatele.

 

8. Ochrana osobních údajů

 

viz. článek Ochrana osobních údajů

 

9. Závěrečná ustanovení

 

9.1.       Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování servisních služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

 

9.2.       V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu o poskytování servisních služeb (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

9.3.       V otázkách neupravených smlouvou o poskytování servisních služeb (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb jsou patrné z webového rozhraní.

 

9.4.       Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování servisních služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních servisních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

 

9.5.       Poskytovatel je oprávněn k výkonu servisních služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele a předpisů týkajících se požadavků na poskytování služeb provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

 

9.6.       Případné stížnosti vyřizuje Poskytovatel prostřednictvím Kontaktního e-mailu, nebo se může Zákazník obracet na v předchozím odstavci vypočítané subjekty. Poskytovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

 

9.7.       Obsah webových stránek Poskytovatele, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Poskytovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

9.8.       Webové rozhraní může využívat servisní službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Servisní služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Uživatele umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní Uživatelem. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní Uživatelem a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Poskytovatele a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Uživatele s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Uživatel může odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Uživatel se zpracováváním údajů o něm společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 

9.9.       Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

9.10.    Smlouva o poskytování servisních služeb včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná třetí

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

 

NAŠE NOVINKY

NABÍDKA PC SKŘÍNÍ

 

EXPRESNÍ SERVIS

Img

 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

Img

Změna designu eshopu