Přeladili jsme na nový e-shop s novou a lepší nabídkou produktů. Pro přesměrování klikněte zde

Reklamační řád

Hledej produkt ve zboží

* PROČ NAKUPOVAT U NÁS *

ZKUŠENOSTI OD ROKU 1990

JSME TU JIŽ OD ROKU 2008 

VÍCE JAK 5000 SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ 

EXPRESNÍ SERVIS, VŠE SKLADEM 

 

100% Kvalifikace

 

Img

 

Img

 

Img

Zjednodušený postup při REKLAMACI naleznete níže na konci této stránky.

Reklamační řád společnosti

Compík s. r. o.

 

Sídlo:                       Na Jihu 524, Jičín, PSČ 506 00

IČO:                        28820436

DIČ:                        CZ28820436

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29397

(dále jen „Prodávající“)

 

pro reklamaci zboží, včetně zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.pc-sestavy.com

 

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Kontaktní adresa:       Compík, s.r.o.

Na Jihu 524

506 00 Jičín

Kontaktní e-mail:        info[zavináč]compik.cz

Kontaktní telefon:      (+420) 777 159 719

(+420) 774 894 566

 

1.  Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a je-li Kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.  Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle Reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny).

 

3.  Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží nebo při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

4.  Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci se u použitého zboží nepoužijí na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení.

 

5.  U veškerého nového zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době minimálně dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Pokud je na webovém rozhraní uvedena delší záruční doba, pak se uplatní tato delší doba.

 

6.  U veškerého použitého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u takového zboží nevyskytnou v době dvanácti měsíců od převzetí zboží Kupujícím.

 

7.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Není-li Kupující spotřebitelem, není mu záruka za jakost poskytována.

 

8.  V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

9. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

10.  Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.

 

11.  Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 

12.  U veškerých služeb odpovídá Prodávající Zákazníkovi, který je spotřebitelem za to, že zařízení při převzetí nemá vadu, pro kterou bylo odesláno do servisu.

 

13.  V případě, že byla služba poskytnuta vadně, má Zákazník právo na bezplatnou opravu vady. Nelze-li vadu odstranit, má Zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny servisní služby.

 

14.  Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník vadu sám způsobil.

 

15.  Případnou vadu je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu poté, kdy má Zákazník možnost zařízení prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Nejpozději lze vadu reklamovat do šesti měsíců od převzetí opraveného zařízení.

 

16.  Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Prodávající písemné potvrzení.

 

17.  Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

 

18.  V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

19.  Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu.

 

Zjednodušeně: záruka a nároky z odpovědnosti za vady na zboží zanikají v následujících případech: 
 
- Vypršela-li záruční doba u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy. 
- Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku, PC komponentu (PC sestavy dodáváme nepečetěné!) 
- Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem). 
- Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí. 
- Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží. 
- Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.

- Pokud se jedná pouze o softwarovou závadu (např. zavirovaný nebo jinak poškozený operační systém, apod.) 
- Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami. 
- Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího. 
- Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN. 
- Zboží bylo poškozeno živly. 
 
V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s diagnostikou, testováním a přepravou (např. v případě objednání svozu). Nejedná-li se o záruční bezplatnou opravu vady, prodávající nabídne kupujícímu možnost opravy vady dle platného ceníku servisních služeb. 

Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku nebo po zaplacení faktury. 

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

 

20.  Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

  • Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
  • Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní.
  • Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě), do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nic z výše uvedeného nebrání pozitivnímu vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

 

Zjednodušený postup uplatnění reklamace:

1) V případě problémů nás kontaktujte, nejlépe telefonicky nebo emailem. Většina problémů se často vyřeší pouze po telefonu.

2) Společně se zbožím k nám zašlete kopii faktury a předvyplněný RMA reklamační protokol s popisem závady. Reklamační protokol naleznete ke stažení zde:

REKLAMAČNÍ PROTOKOL 

 

3) PC je možné k nám dopravit i osobně a po vyřešení reklamace si jej opět vyzvednout (po telefonické dohodě předem !!!).

 

Reklamace zasílejte na adresu: 

Compík s. r. o.

Na Jihu 524

506 01  Jičín

 

Zde po kliknutí na tento odkaz objednáte SVOZ:

OBJEDNÁVKA SVOZU na REKLAMACI

 

ZBOŽÍ ZASÍLEJTE ŘÁDNĚ ZABALENÉ (aby nedošlo k jeho poškození při přepravě) a OČIŠTĚNÉ (týká se hlavně PC sestav) !!

TAKTO NA REKLAMACI SKUTEČNĚ NE !! :

Img

 

 

21.  Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 1. 2015.

 

NAŠE NOVINKY

NABÍDKA PC SKŘÍNÍ

 

EXPRESNÍ SERVIS

Img

 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

Img

Změna designu eshopu